ตกลง
สรุปผลผการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562
21 ต.ค. 2562
78
44
สรุปผลผการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562
สรุปผลผการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบบสขร.1)