สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563
5 ส.ค. 2563
28
12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบบสขร.1)

ตกลง