ตกลง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563
3 ก.ย. 2563
13
7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบบสขร.1)