ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบลที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (ระยะที่ 1)
28 ก.ย. 2563
692
406
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบลที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (ระยะที่ 1)

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบลที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (ระยะที่ 1) ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอจะแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทราบ เพื่อทำข้อตกลงรายละเอียด และเตรียมพื้นที่สำหรับดำเนินการต่อไป

ตกลง