สรุปผลผการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563
8 ม.ค. 2563
40
24
สรุปผลผการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563
สรุปผลผการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบบสขร.1)

ตกลง