สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563
5 ต.ค. 2563
26
23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบบสขร.1)

ตกลง