คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 3/2562
30 ม.ค. 2563
100
40
คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 3/2562

คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการส่งเสริม สนับสนุนการผลิต และจัดทำข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side) และคณะทำงานการประสานงานด้านการตลาดหรือหาแหล่งรับซื้อผลผลิต (Demand Side)

MOAC Image
MOAC Image
ตกลง