บันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง
11 ก.ค. 2566
67
0
บันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง
บันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง

บันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง
การไปสู่ความพอเพียง ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เน้นการเริ่มต้นที่การทำเพื่อ พอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น
เริ่มที่ตัวเราเอง "พอ" ก่อน ต่อเมื่อมีเหลือแล้วจึงขยายต่อไป แบ่งเป็นขั้นพื้นฐาน 4 ขั้น และขั้นก้าวหน้าอีก 5 ขั้น รวมเป็นบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียงที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพียง ขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1-4

พอกิน มีกินเพียงพอ ทั้งข้าว ปลา พืชผัก ได้จาก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และนาอินทรีย์
พอใช้ เครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ทำฟืน ทำของใช้ต่าง ๆ ได้จาก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
พออยู่ ปลูกที่อยู่ บ้าน รั้ว ฯลฯ ได้จาก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
พอร่มเย็น ร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ ได้จาก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
เศรษฐกิจพอเพียง ขั้นก้าวหน้า ขั้นที่ 5-9

บุญ เมื่อมีเหลือ จึงนำไปทำบุญ ในงานบุญต่าง ๆ
ทาน บริจาคทานแก่ผู้ยากไร้ ผู้ไม่มีด้วยของที่เรามี
เก็บ เป็นรากฐานยามวิกฤติ เช่น เก็บข้าวในยุ้งฉาง เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อฤดูกาลหน้า ถนอมอาหารไว้กิน
ขาย จากสิ่งที่เราทำเหลือ เพื่อมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปต่อยังผู้อื่น
ข่าย เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งประเทศ เพื่อแบ่งปันความรู้ ลงแรงช่วยเหลือกัน

ตกลง