6 เทคโนโลยี ช่วยเปลี่ยนอนาคต การเกษตร
16 ต.ค. 2566
45
0

6 เทคโนโลยี ช่วยเปลี่ยนอนาคต การเกษตร 

ในปัจจุบันการทำ การเกษตร ด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เพื่อให้เกษตรกรยุคใหม่ (Smart farmer) สามารทำเกษตรกรรมได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และช่วยลดปัญหาหลาย ๆ อย่างได้อีกด้วย เช่น ปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป, พื้นที่เกษตรกรรมลดน้อยลง รวมถึงความต้องการของผลผลิตที่มากขึ้นอีกด้วย

 

โดยเทคโนโลยีทาง การเกษตร ที่นิยมใช้สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่

 

ด้านดิจิทัล คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ, ข้อมูลการให้น้ำ/ปุ๋ย แก่พืชชนิดนั้น ๆ ฯลฯ ของแต่ละที่ แต่ละช่วงเวลา เพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อยอดหาแนวทางการทำเกษตรกรรมในอนาคต รวมถึงในปัจจุบันยังมีการใช้ AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแทนมนุษย์ เพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นอีกด้วย
 

 

ด้านเครื่องจักรกล คือ การนำเทคโนโลยีในเครื่องจักรกลต่าง ๆ มาประยุกต์หรือประดิษฐ์ มาใช้ในสำหรับเกษตรกรรม เพื่อช่วยประหยัดทั้งแรงงาน เวลา และเพิ่มผลผลิต ให้กับเกษตรกร ตัวอย่างของเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่นำมาใช้ เช่น โดรนสำหรับฉีดพ่นปุ๋ย, หุ่นยนต์สำหรับการให้น้ำ, ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ เป็นต้น
 

 

ด้านชีวภาพ คือ การนำความรู้ทางด้านเคมี ชีวะ และเกษตร มาประยุกต์และพัฒนาในส่วนต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในการแก้ปัญหาโรคพืช, การปรับปรุงพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เป็นต้น โดยการพัฒนาทางด้านนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการทำเพื่อลดต้นทุนในการเพาะปลูก และลดการใช้สารเคมีให้ได้มากที่สุด
 

 

ด้านการจัดการ คือ การจัดการในทุก ๆ ด้านของพืช ไม่ว่าจะเป็น การจัดการด้านน้ำ, การจัดการด้านดิน, การจัดการสภาพแวดล้อม ความชื้น อุภณหภูมิ, ฯลฯ โดยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ได้แล้ว เช่น โรงเรือนที่สามารถกำหนด แสง น้ำ ความชื้น อุณหภูมิ ได้ จะทำให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ได้รับดีขึ้น
 

 

ด้านจัดเก็บและขนส่ง คือ การจัดการกับผลผลิตที่ได้รับหลังเก็บเกี่ยวให้มีคุณภาพดีที่สุดเมื่อถึงมือผู้บริโภค ต้องใช้นวัตกรรมที่ช่วยให้ยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิต และใช้เทคโนโลยีด้านการขนส่งที่ต้องแม่นยำ รวดเร็ว ปลอดภัย เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้, การติดตามขนส่งโดยระบบ gps เป็นต้น
 

 

ด้านบริการ คือ ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงการบริการที่มากกว่าสมัยก่อน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อปุ๋ย, การสอบถามข้อมูล, การเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ และการปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้น

ตกลง