ภารกิจ/บทบาทหน้าที่
Missions
 • พื้นที่รับผิดชอบ

  พื้นที่รับผิดชอบ

  • จีน
  • เกาหลีเหนือ
  • มองโกเลีย
 • บทบาท ภารกิจ

  บทบาท ภารกิจ

  • ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนงานตามนโยบาย
  • ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามนโยบาย มาตรการ ภาวะความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ
  • เป็นผู้แทนกระทรวงฯ ในการประชุมเจรจาในองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านมาตรฐานที่ไม่ใช่ภาษี โดยประสานงานกับ AQSIQ และ CIQ ของมณฑลต่าง ๆ
  • ติดตาม ประสานในเรื่องกฎระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ของจีน ที่ออกมาใหม่ อาทิ ข้อกำหนดในรายละเอียดของใบรับรองสุขอนามัย
  • ศึกษาแนวทางการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร
  • ร่วมมือและให้ความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ ประสานการดูงานและการจัดประชุมตามกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งกรอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศ
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศที่รับผิดชอบ
  • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของไทย
  • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรไทย
  • เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย รวมถึงการเกษตร และสินค้าเกษตรไทย
  • สนับสนุนงานของกงสุล (ฝ่ายการเกษตร  ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจวและเซี่ยงไฮ้)
ตกลง