ฟิลิปปินส์ได้กลายเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการ เพาะปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม “ข้าวสีทอง” เพื่อการพาณิชย์ได้สำเร็จ
31 ต.ค. 2564
118
66
ฟิลิปปินส์ได้กลายเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการ เพาะปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม “ข้าวสีทอง” เพื่อการพาณิชย์ได้สำเร็จ
ฟิลิปปินส์ได้กลายเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการ
ฟิลิปปินส์ได้กลายเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการ เพาะปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม “ข้าวสีทอง” เพื่อการพาณิชย์ได้สำเร็จ
ตกลง