GACC ประกาศยกระดับความสมบูรณ์มาตรการการป้องกันควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ณ ด่านนำเข้าสำหรับอาหารนำเข้าที่ขนส่งโดยห่วงโซ่ควบคุมความเย็น
21 ก.ค. 2565
1,479
987
GACC ประกาศยกระดับความสมบูรณ์มาตรการการป้องกันควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ณ ด่านนำเข้าสำหรับอาหารนำเข้าที่ขนส่งโดยห่วงโซ่ควบคุมความเย็น
GACCประกาศยกระดับความสมบูรณ์มาตรการการป้องกันควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19
GACC ประกาศยกระดับความสมบูรณ์มาตรการการป้องกันควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ณ ด่านนำเข้าสำหรับอาหารนำเข้าที่ขนส่งโดยห่วงโซ่ควบคุมความเย็น
ตกลง