ประวัติความเป็นมา
History
  • ประวัติความเป็นมา

    ประวัติความเป็นมาของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย        

          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2534 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยให้มีการทดลองจัดตั้งใน 4 จังหวัดที่มีสำนักงานเกษตรภาคตั้งอยู่ก่อน คือ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชัยนาท และสงขลา

         ต่อมา ในปี 2537 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั้ง 4 แห่ง ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นการถาวรได้ โดยให้รวมงานด้านการปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดจังหวัด เข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ภายใน 3 ปี

         ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขึ้น เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 6 ก ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538

ตกลง