การเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์
25 เม.ย. 2567
11
0
การเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์
การเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์

การเก็บดินส่งวิเคราะห์ช่วยให้การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยที่เกินความต้องการของพืช

และยังเกิดความสมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน โดยการเก็บตัวอย่างดินแบบง่ายและถูกวิธีมีดังนี้


@กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา

ตกลง