วันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก ปี 67
23 ก.พ. 2567
27
0
วันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก ปี 67
วันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก ปี 67

วันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก ปี 2567

กำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก ปี 2567 เพื่อใช้เป็นกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานตามมาตรการฯ เพื่อให้ผลผลิตทุเรียนที่ออกสู่ตลาดมีคุณภาพ คือ
     1.พันธุ์กระดุม วันที่ 15 เมษายน 2567
     2.พันธุ์ชะนี และพวงมณี วันที่ 5 พฤษภาคม 2567
     3.พันธุ์หมอนทอง วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
โดยได้กำหนดค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ไว้ ดังนี้
     1) พันธุ์กระดุม ไม่น้อยกว่า 27 เปอร์เซ็นต์
     2) พันธุ์ชะนีไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
     3) พันธุ์พวงมณี ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
     4) พันธุ์หมอนทอง ไม่น้อยกว่า 32 เปอร์เซ็นต์
**อ้างอิงตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ทุเรียน (มกษ. 3-2556)

ที่มา กรมส่งเสริมการเกษตร

ตกลง