ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
27 ก.ค. 2564
1,188
1,953
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องทราบวัน เวลา และวิธีการประเมินสมรรถนะ ผู้ใดไม่ส่งข้อมูลการสอบภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
ตกลง