ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)
21 มี.ค. 2567
45
20
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงาย โดย นายอดิศร จันทรประภาเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงาย ได้ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จึงขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนว่า จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ ก่อน และหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลา และสถานการณ์ ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้  

ตกลง