ภารกิจ/บทบาทหน้าที่
Mission
 • บทบาท

  พื้นที่รับผิดชอบ

  สหรัฐอเมริกา แคนาดา

  บทบาท ภารกิจ

  1. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนงานตามนโยบาย

  2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามนโยบาย มาตรการ ภาวะความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

  3. เป็นผู้แทนกระทรวงฯ ในการประชุมเจรจาในองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี

  4. ประสาน USDA เพื่อผลักดันประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ การผลักดันการนำเข้าสินค้าเกษตร

  5. ศึกษาแนวทางการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร

  6. ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ

  7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศที่รับผิดชอบ

  8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของไทย

  9. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรไทย

  10. ติดตาม และแจ้งข้อมูลด้านกฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ที่ออกมาใหม่

 • พันธกิจ (Mission)

  สำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศทั้ง 7 แห่ง มีภารกิจรับผิดชอบในด้านต่างๆที่สำคัญ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ดังนี้

  All 7 Offices of Agricultural Affairs have mission as stated in The Ministry Act on Permanent secretary office operation dated on 9 October 2002 (B.C. 2545) as below;

  • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานตามนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • Study, analyse and plan for international agricultural policy.
  • ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในต่างประเทศ
  • Study, analyse and follow up agricultural measures and circumstances in area that look after.
  • เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านมาตรการที่มิใช่ภาษีของสินค้าเกษตร รวมทั้งร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ
  • Be Ministry of Agriculture and Cooperatives representative in negotiation, to resolve problems of non-tariff barriers on agriculture, cooperation and assistance in agricultural area.
  • เป็นผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมเจรจาในองค์กรระหว่างประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • Be Ministry of Agriculture and Cooperatives representative in international organizations conference or bilateral meeting as assigned by the ministry.
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล องค์กรต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ และเผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตรของไทย
  • Strengthening relationships between government, countries and international organization. Disseminate information on agriculture in Thailand.
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
  • Work together with or support other relevance agencies or as assigned.
ตกลง