ภารกิจ/บทบาทหน้าที่
Missions
 • บทบาท

   พื้นที่รับผิดชอบ 

  สหรัฐอเมริกา แคนาดา

  บทบาท ภารกิจ

  1. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนงานตามนโยบาย

  2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามนโยบาย มาตรการ ภาวะความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

  3. เป็นผู้แทนกระทรวงฯ ในการประชุมเจรจาในองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี

  4. ประสาน USDA เพื่อผลักดันประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ การผลักดันการนำเข้าสินค้าเกษตร

  5. ศึกษาแนวทางการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร

  6. ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ

  7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศที่รับผิดชอบ

  8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของไทย

  9. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรไทย

  10. ติดตาม และแจ้งข้อมูลด้านกฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ที่ออกมาใหม่

   

 • พันธกิจ (Missions)

  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ มีภารกิจรับผิดชอบด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ดังนี้
  According to the Ministerial Rules of the Permanent Secretary Office dated October 9, 2002 (B.E. 2545), the missions of Offices of Agricultural Affairs are:

  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานตามนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  Study, analyze and formulate a work plan in accordance with the foreign agricultural policies of the Ministry of Agriculture and Cooperatives.

  ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในต่างประเทศ
  Study, analyze and monitor the policies, measures and agricultural movements abroad.

  เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านมาตรการที่มิใช่ภาษีของสินค้าเกษตร รวมทั้งร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ
  Represent Ministry of Agriculture and Cooperatives in the negotiations to resolve the problems on non-tariff measures as well as collaborate and provide international agricultural assistances.

  เป็นผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมเจรจาในองค์กรระหว่างประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  Represent Thailand in meetings organized by foreign or international organizations as designated by Ministry of Agriculture and Cooperatives.

  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล องค์กรต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ และเผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตรของไทย
  Strengthen relationships with government agencies and foreign or international organizations as well as disseminate information on Thai agriculture.

  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
  Collaborate and support the operations of other relevant agencies.

ตกลง