ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรและอาหารของไทยเพื่อยกระดับภาพพจน์และสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารไทยในทวีปอเมริกาเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3
21 พ.ย. 2565
38
36
ตกลง