กรมวิชาการเกษตร ขอเชิญผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ เข้าร่วมการฝึกอบรม"การควบคุมคุณภาพมะม่วงฉายรังสีเพื่อการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา"
11 ม.ค. 2566
128
223
กรมวิชาการเกษตรขอเชิญผู้ประกอบการส่งออกผลไม้
กรมวิชาการเกษตร ขอเชิญผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ เข้าร่วมการฝึกอบรม"การควบคุมคุณภาพมะม่วงฉายรังสีเพื่อการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา"

กรมวิชาการเกษตรขอเชิญผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ เข้าร่วมการฝึกอบรม"การควบคุมคุณภาพมะม่วงฉายรังสีเพื่อการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา" ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ตึก 8 ชั้น กองวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และ แปรรูปผลผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว ลดผลกระทบจากกระบวนการฉายรังสีเพื่อการส่งออก รวมทั้งทราบกฎระเบียบและข้อกำหนดปรับปรุงใหม่ที่มีข้อตกลงพิเศษของประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

กลุ่มงานกำจัดศัตรูพืชกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

โทรศัพท์ 02 940 6670 ต่อ 141,142

โทรสาร 02 5792145

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pq_doa@hotmail.com

ตกลง