EJF เรียกร้องให้รัฐบาลไทยลดทำประมงอวนลากคู่ และคงการปฏิรูปประมง
14 มี.ค. 2567
88
27
EJFเรียกร้องให้รัฐบาลไทยลดทำประมงอวนลากคู่
EJF เรียกร้องให้รัฐบาลไทยลดทำประมงอวนลากคู่ และคงการปฏิรูปประมง
ตกลง