อำนาจหน้าที่
Mission
 • อำนาจหน้าที่
  1. จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
  3. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  1. ดำเนินงานด้านสารบรรณ และบริหารงานทั่วไป
  2. ดำเนินงานด้านงบประมาณการเงินและบัญชี
  3. ดำเนินงานด้านพัสดุ
  4. ดำเนินงานด้านบุคลากร
  5. จัดทำแผน ผลการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ
  6. ดำเนินการกำกับ ดูแลการจัดทรายงานผลตัวชี้วัด ควบคุมภายใน ต้นทุนการผลิตและการจัดการคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  7. ประสานงาน และเป็นผู้ช่วยฝ่าเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สป. กษ. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สหกรณ์
  8. ประสานงาน และเป็นผู้ช่วยของฝ่ายเลขานุการของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (CIO) ของกระทรวงเกษตร ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. ศึกษาจัดทำและปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองสำนักงานปลัดกระทรวงและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. เป็นฝ่ายเลขานุการของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานด้านข้อมูลความปลอดภัยและเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สป.กษ.
  4. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์ มาตรการแผนงาน โครงการงบประมาณและติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน ปลัดกระทรวง
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของของ สป.กษ. และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  6. เผยแพร่ให้บริการทางวิชาการและคำแนะนำปรึกษาทั่วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
  7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มระบบงานสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  1. ศึกษา ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application software) รวมทั้งบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานทุกระดับของสำนักงานปลัดกระทรวง และเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. ศึกษา ออกแบบและพัฒนาการแลกเปลี่ยนให้บริการข้อมูลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  3. จัดทำและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOC) 
  4. ศึกษา พัฒนางานทางภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)เพื่อการประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลการเกษตรงานต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวง 
  5. พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บริการแนะนำปรึกษาด้านระบบงานคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 • กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  1. บริหารจัดการ วางแผนและควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (computer system) รวมทั้ง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) ของสป.กษ.
  2. บริหารและบำรุงรักษาเครือข่ายให้ครอบคลุมสื่อต่างๆทั้งโทรศัพท์ สายเคเบิลสัญญาณดาวเทียม หรือสื่อสัญญาณอื่นๆ 
  3. ให้บริการเชื่อมโยงควบคุม กำกับ ดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสารสนเทศพื้นฐาน บริหารจัดการ ให้บริการรักษาและคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ทุกด้านของ สป.กษ. และของ กษ. 
  4. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการด้านความเสี่ยงทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเสนอแนะ และจัดทำแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนการพัฒนาเทคนิค และวิธีการในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวง 
  5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 • กลุ่มบริหารข้อมูลการเกษตร
  1. รวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลที่สำคัญทุกมิติจากทุกแหล่ง ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งภายในและต่างประเทศ
  2. บริหารจัดการข้อมูล และฐานข้อมูลประสานการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเตรียมการณ์และจำลองสถานการณ์รูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
  3. บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเกษตร (War Room) ระบบการนำเสนออุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สื่อสารให้มีประสิทธิภาพพร้อมต่อการใช้งาน 
  4. ติดตามและรายงานสถานการณ์ข้อมูลด้านการเกษตรทั้งในสภาวะปกติและสภาวะเกิดภัยด้านการเกษตรต่างๆ 
  5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ตกลง