แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ฤดูการผลิต 2557/2558
5 ส.ค. 2557
91
0
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ฤดูการผลิต 2557/2558

นายชวลิต ชูขจร

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธานการประชุม Video Confarence

เรื่องแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ฤดูการผลิต 2557/2558

ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรฯ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557

ตกลง