การดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
21 ม.ค. 2559
128
26
การดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
การดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุม Web Conference

เรื่อง การดำเนินงานโครงสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

ในวันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยถ่ายถอดสดไปยัง 76 จังหวัด

ตกลง