คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 765/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 ก.ค. 2563
168
202
ตกลง