คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 165/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
26 ส.ค. 2563
109
135
ตกลง