คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 887/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
26 ส.ค. 2563
181
382
ตกลง