คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 115/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Offcer : MCIO) และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer : CDO) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 ก.พ. 2564
125
238
ตกลง