ตกลง
ข้อมูลการผลิตพืชระดับจังหวัด จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรครั้งที่ 4/2562
20 ก.พ. 2563
65
0

ข้อมูลการผลิตพืชระดับจังหวัด จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรครั้งที่ 4/2562

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล ด้านการเกษตร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งเห็นชอบข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่

 

รายงานผลการสำรวจข้าวนาปรัง ปีเพาะปลูก 2561/62

รายงานผลการสำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2561/62

รายงานผลการสำรวจมันสำปะหลังโรงงาน ปีเพาะปลูก 2561/62

รายงานผลการสำรวจถั่วเหลือง ปีเพาะปลูก 2561/62

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://bit.ly/2vKGmBQ

 

หรือ แสกน QrCode