ตกลง
ข้อมูลการผลิตพืชระดับจังหวัด จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรครั้งที่ 1/2562
15 พ.ค. 2562
62
0

ข้อมูลการผลิตพืชระดับจังหวัด จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรครั้งที่ 1/2562

ประกอบด้วยข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร 7 ชนิดได้แก่

 

ปริมาณการผลิตข้าวนาปรัง ปีเพาะปลูก 2560/61

ปริมาณการผลิตถั่วเหลือง ปีเพาะปลูก 2560/61

ปริมาณการผลิตมันสำปะหลัง ปีเพาะปลูก 2560/61

ปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2560/61

ปริมาณการผลิตยางพารา ปี 2560 

ปริมาณการผลิตกุ้งขาวแวนนาไม ปี 2560/61

ปริมาณการผลิตกุ้งกุลาดำ ปี 2560

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1EGfZsAwgd5X-QwGV2Sm7Cic5L8K-ve8z