ตกลง
รายงานผลข้อมูลการผลิตพืชระดับจังหวัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ปี 2561
15 พ.ค. 2561
58
194

ประกอบด้วยข้อมูล

ปริมาณการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2560

ปริมาณมันสำปะหลังโรงงาน ปีเพาะปลูก 2559/60

ปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2559/60

ปริมาณการผลิตถั่วเหลือง ปีเพาะปลูก 2559/60