ตกลง
แผนปฏิบัติการ "การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data and Big Data Analytic Management) ของกระทรวงเกษตรและสหรณ์ (พ.ศ.2563-2565) ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2563-2565
24 ก.พ. 2563
89
796