ประวัติความเป็นมา
History
  • ประวัติความเป็นมาของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2538 โดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 6 ก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 หน้า 7 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการจัดทำและประสานแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด กำกับ ดูแล และประสานการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ที่มีหลายส่วนราชการร่วมกันติดตามประเมินผลการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด โดยมีเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัด

     

             การบริหารงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัด ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 กำหนดให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการจังหวัด (กจ.) และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาชนบทและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค พ.ศ.2535 ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด (กพจ.) รวมทั้งเป็นศูนย์กลางบริหารงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด และยังเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค จึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การบริหารงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และใช้ในการบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดให้บรรลุตามบทบาทหน้าที่ของสำนักงานฯ และสนองนโยบายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตกลง