วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Missions
 • ภารกิจของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

  ภารกิจของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

  ภารกิจ(ตามกฎกระทรวง) 

  1. ศึกษา วิเคราะห์  และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า  แผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด  และการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

  2. ศึกษา วิเคราะห์  และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด  กำกับการบูรณาการ  และติดตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงในจังหวัด

  3. กำกับ  ดูแล  ควบคุม  ประสาน  ดำเนินงาน  ติดตาม  และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฎิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

  4. ดำเนินงานโครงการพิเศษ  โครงการในพระราชดำริ  งานช่วยเหลือเกษตรกร  งานภัยพิบัติ  การเตือนการระบาดและเฝ้าระวัง  และเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัด

  5. กำกับดูแล  ควบคุม  และพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงในจังหวัด

  6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

  7. กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

  8. ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย

   

   

   

  วิสัยทัศน์

  เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดี สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ตกลง