ตกลง
ว่่าที่ ร.ต.ดร.กฤษพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาผลกระทบจากพายุโพดุล ดินทรายไหลทับพื้นที่นาจังหวัดขอนแก่น
19 มี.ค. 2563
45
60
ว่่าที่ร.ต.ดร.กฤษพงศ์ศรีพงษ์พันธุ์กุล
ว่่าที่ ร.ต.ดร.กฤษพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาผลกระทบจากพายุโพดุล ดินทรายไหลทับพื้นที่นาจังหวัดขอนแก่น

ว่่าที่ ร.ต.ดร.กฤษพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 12 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาผลกระทบจากพายุโพดุล ดินทรายไหลทับพื้นที่นาจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่จุดที่ 1 คูห้วยสาธารณะ (ห้วยแคน) ตำบลแคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image