ตกลง
ประกาศ สป.กษ. เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเงินเดือน ณ วันที่ 1 เม.ย. 62 (ประเภทอำนวยการ)
14 มิ.ย. 2562
94
35

ประกาศ สป.กษ. เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเงินเดือน ณ วันที่ 1 เม.ย. 62 (ประเภทอำนวยการ)