การเลี้ยงไก่ชีท่าพระ
18 เม.ย. 2560
997
110
การเลี้ยงไก่ชีท่าพระ
การเลี้ยงไก่ชีท่าพระ

การเลี้ยงไก่ชีท่าพระ
ประวัติความเป็นมา
ไก่ชีพบได้ทั่วไปทั้งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง เถบจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ภาคกลางแถบ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี เพชรบุรี และภาคตะวันออก แถบจังหวัดสมุทรปราการ
ไก่ชีเป็นพันธุ์ไก่ที่มีสีขาวตลอดทั้งตัว เข้าใจว่าเกิดจากการกลายพันธุ์จากไก่พื้นเมืองไทยเลาหางขาว
เมื่อนำพ่อพันธุ์ขนสีขาวผสมกับแม่พันธุ์ขนสีขาว ทำให้ได้ลูกไก่ที่มีขนสีขาว และสวยงาม
ไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี เป็นไก่พื้นเมืองไทยแท้มีมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งเป็น 2 ใน 4 พันธุ์ที่กรมปศุสัตว์และ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมมือกันคัดเลือกพันธุ์ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา
โดยไก่ชีทำการปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2549 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ได้ร่วมมือกันปรับปรุงพันธุ์ไก่ชี โดยปรับปรุงลักษณะ
ที่สำคัญ 3 ลักษณะ คือ "โตดี ไข่ดก อกกว้าง" ซึ่งเป็นลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด
ในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของไก่พื้นเมืองที่ได้รับ
การปรับปรุงพันธุ์ด้วยดัชนีการคัดเลือก ใช้เป็นสายพ่อแม่พันธุ์ให้กับภาคเอกชนและท้องถิ่น เป็นต้น
ลักษณะเด่นประจำพันธุ์ :

เพศผู้ :

มีรูปร่างสูงโปร่ง อกกว้าง ว่องไวปราดเปรียว ขนลำตัว สร้อยคอ
สร้อยหลัง และขนหางมีสีขาว ขน ปิด หูสีขาว หน้าสีแดง ตาสีเหลือง
ปาก-แข้งสีเหลือง ผิวหนังสีขาวอมเหลือง หงอนถั่วหรือหงอนหิน

เพศเมีย
ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายเพศผู้ ขนลำตัว ขนคอ และขนหางสีขาว
ขนปิดหูสีขาว หน้าสีแดง ตาสีเหลือง ปากแข้งสีเหลือง และขาวอม

ลักษณะของลูกไก่
มีขนอ่อนนุ่มคลุมตัวสีขาวถึงขาวอมเหลืองจงอยปากแข้งและนิ้วมีสี
ขาวถึงขาวอมเหลือง

ประเภทของไก่ชี
ไก่ชีเป็นไก่ขนาดกลาง น้ำหนักตัวเพศผู้ระมาณ 3 -3.50 กิโลกรัม
เพศเมีย 2 กิโลกรัมขึ้นไป

สีของเปลือกไข่
สีขาวนวล ถึงสีน้ำตาลอ่อน
ลักษณะปริมาณ (ขุนด้วยอาหารไก่เนื้อ)
อัตราการเจริญเติบโตของไก่พันธุ์ชี เคเคยู 12 เมื่อเลี้ยงด้วยอาหาร
ไก่เนื้อพบว่า ไก่พันธุ์ชี เคเคยู 12 ที่อายุ 12 สัปดาห์ เพศผู้มีน้ำหนัก
1 140 กรัม เพศเมียมีน้ำหนัก 943 กรัม และเมื่ออายุ 16 สัปดาห์
เพศผู้มีน้ำหนัก 1 777 กรัม มีขนาดความกว้างอก 5.84 เซนติเมตร
และรอบอก 23.87 เซนติเมตร ส่วนเพศเมียมีน้ำหนัก 1 186 กรัม
มีขนาดความกว้างอก 5.50 เซนติเมตร และรอบอก 22.41 เซนติเมตรสมรรถนะการให้ไข่ของไก่ชี เคเคยู 12 (Generation 4)
เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารไก่ไข่พบว่า อายุไก่เมื่อให้ไข่ฟองแรก 187 วัน น้ำหนักแม่ไก่เมื่อให้ไข่ฟองแรก 1 800 กรัม น้ำหนักไข่ฟองแรก 34 กรัม และจำนวนไข่สะสมที่อายุ 365 วัน เฉลี่ย 84 ฟอง จำนวนไข่ที่ผลิตครบ 1 ปี
เท่ากับ 156 ฟอง


กลุ่มสนเทศการเกษตร ภาพ/ข่าว

ตกลง