ร่วมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
15 พ.ค. 2567
9
0
ร่วมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
ร่วมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ตกลง