ตกลง
ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ปี 2560-2570
20 ส.ค. 2561
255
0

 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ปี 2560-2570

  วิสัยทัศน์ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน บนฐานการใช้ทรัพยากรที่สมดุลและยั่งยืน

เป้าประสงค์ของวิสัยทัศน์

1) ความผาสุกของเกษตรกร (ด้านเศรษฐกิจ/ด้านสังคม/ด้านการศึกษา/ด้านทรัพยากร)

2) สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน วัดจาก GAP/Organic

3) การใช้ทรัพยากรที่สมดุลและยั่งยืน วัดจากคุณภาพดิน/พื้นที่ชลประทาน/พื้นที่สีเขียว

พันธกิจ

1)ส่งเสริมความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม

2)พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงยั่งยืน

3)ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประเด็นยุทธศาสตร์

1)พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

2)เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

3)ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรให้สมดุลและยั่งยืน