ตกลง
แนวทางการตรวจสอบ การพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
17 ก.พ. 2560
255
6,279