ตกลง
COP : 1/2558 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานฯ
2 ก.ค. 2558
296
3,230
COP:1/2558ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานฯ
COP : 1/2558 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานฯ

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ COP ครั้งที่ 1/2558

สำนักตรวจสอบภายใน เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

วันที่ 26 มิถุนายน 2558

MOAC Image