ตกลง
COP:1/2557 แนวทางการตรวจสอบสารสนเทศ (สตน.)
16 ก.พ. 2560
270
7,276
COP:1/2557 แนวทางการตรวจสอบสารสนเทศ (สตน.)
COP:1/2557 แนวทางการตรวจสอบสารสนเทศ (สตน.)

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ COP ครั้งที่ 1/2557

สำนักตรวจสอบภายใน

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบสารสนเทศ

วันที่ 24 เมษายน 2557 ( 14.00 น.)

MOAC Image