ตกลง
KMกระบวนการในการเสนอเรื่องเข้าครม./การเสนอความเห็นประการพิจารณาของครม./การวิเคราะห์ กลั่นกรอง สรุปประเด็นเรื่องเสนอรัฐมนตรี
23 ก.ค. 2561
140
319