ตกลง
CoP 1/2560 การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
15 พ.ค. 2560
312
1,645
รูปกิจกรรม
รูปกิจกรรม

CoP ครั้งที่ 1/2560
สำนักตรวจสอบภายใน
ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2560
เรื่อง การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ณ
KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน