ตกลง
CoP 2/2560 แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 พ.ค. 2560
297
2,982
รูปกิจกรรม
รูปกิจกรรม

CoP ครั้งที่ 2/2560
สำนักตรวจสอบภายใน
ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560
ณ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์