ตกลง
CoP 2562 - แนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
25 ก.ค. 2562
53
548
สรุปผลประชุมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) ประจำปี พ.ศ. 2562
CoP 2562 - แนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
CoP 2562 - แนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

สรุปผลประชุมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) ประจำปี พ.ศ. 2562

เรื่อง แนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดทำข้อเสนอโครงการ หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสามารถนำไปต่อยอดในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้เกิดการสร้างความผูกพัน ความร่วมมือภายในองค์กรและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้ตามเป้าหมายที่สอดคล้องกัน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำความเข้าใจในหลักปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. เกิดการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้เรื่อง แนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ เรื่อง แนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้มากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อความรู้ในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่ 

 1. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ระดับชาติ) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
  • นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ประเด็นขับเคลื่อนหลักเพื่อการเปลี่ยนผ่านรายยุทธศาสตร์
  • (ร่าง) ความเชื่อมโยงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สู่แนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
  • ประเภทและระดับการใช้งานระบบสารสนเทศ
  • การนำระบบสารสนเทศสู่การปฏิบัติ
  • การปรับเปลี่ยนกระบวนงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล
  • ระยะของการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเข้าสู่ Digital Transformation
  • Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบ Big Data
  • ความก้าวหน้า Big Data กระทรวงเกษตรฯ
 3. แนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการ และ หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
  • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • การจัดทำรายละเอียดรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ระบบสารสนเทศที่ต้องการจัดหา