ตกลง
km2/62 การเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ และการจัดซื้อจัดจ้างฯ (e-bidding)
30 ก.ค. 2562
240
0
km2/62การเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ
km2/62 การเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ และการจัดซื้อจัดจ้างฯ (e-bidding)

กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ CoP

26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 123

1.องค์ความรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (สรุปสาระสำคัญ)/PowerPoint 

2.องค์ความรู้ เรื่อง การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สรุปสาระสำคัญ)/Powerpoint