ตกลง
วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สป.กษ.ครั้งที่ 2/2558 อังคารที่ 10 พ.ย.58
4 พ.ย. 2558
299
2,723

วาระการประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123)