ภารกิจ/บทบาทหน้าที่
Missions
 • ภารกิจ/หน้าที่

  พื้นที่รับผิดชอบ 

  ฝ่ายเกษตร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 

  • สหพันธรัฐรัสเซีย (Russia)
  • สาธารณรัฐเบลารุส (Belarus)
  • สาธารณรัฐมอลโดวา (Moldova)
  • สาธารณรัฐอามีเนีย (Armenia)
  • สาธารณรัฐคาซัคสถาน (Kazakhstan) 
  • สาธารณรัฐคีร์กีซ (Kyrgyzstan) 

   

  บทบาท/ภารกิจ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนงานตามนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวง
  2. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่อนไหว ทางการเกษตรในต่างประเทศ
  3. เป็นผู้แทนกระทรวงในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านมาตรการที่มิใชภาษี ของสินค้าเกษตร และร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ
  4. เป็นผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมเจรจาในองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ และระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเกษตรตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง
  5. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศและ ระหว่างประเทศ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของไทย
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ มอบหมาย

   

   

ตกลง